Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez TESTstudia.pl obowiązuje od dnia 16 marca 2015 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal TESTstudia.pl
 2. Wyłącznym właścicielem portalu TESTsudia.pl i jego administratorem jest Marcina Demurat, zam. w Olsztynie, przy ul. Żniwnej 33.
 3. Przed skorzystaniem z Usług Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z nich oświadcza, że akceptuje jego treść.
 4. Każda osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin jest dostępny przez cały czas świadczenia Usług na stronie www.TESTstudia.pl. Każdy z Usługobiorców ma możliwość jego bezpłatnego pobrania i przechowywania i wielokrotnego odtwarzania.

§ 2 Definicje

Portal – oznacza portal TESTstudia.pl umożliwiający Usługobiorcom będącym kandydatami na studia wyższe przeprowadzenie badania do studiowania jakich kierunków posiadają predyspozycje. Wynikiem badania jest wygenerowanie indywidualnego Raportu dla każdego Usługobiorcy.

Usługodawca – oznacza wyłącznego właściciela Portalu, będącego jednocześnie jego administratorem.

Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, która w celu sprawdzenia swoich predyspozycji do dalszego kształcenia na konkretnym kierunku korzysta z Usług oferowanych przez Portal.

Usługi – oznaczają oferowaną przez Usługodawcę możliwość zbadania przez Usługobiorcę jego predyspozycji do studiowania danego kierunku studiów.

Nick – oznacza pseudonim albo imię Użytkownika, podany w celu podpisania komentarza dodanego na stronie www.TESTstudia.pl. Nick jest jednorazowy i nie można go zarezerwować.

Test – oznacza narzędzie diagnostyczne TESTstudia.pl wykonane dla Usługodawcy, służące do oceny predyspozycji Usługobiorcy do podjęcia studiów na określonym kierunku.

Raport – oznacza automatycznie generowany wynik Testu, wysłany w pliku PDF do Usługobiorcy na podany przez niego wcześniej adres e-mail. Wynik zawiera dziesięć kierunków studiów pasujących do predyspozycji Usługobiorcy wraz z ich opisem.

Link potwierdzający – oznacza link wysłany drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail aktywujący Test. Link potwierdzający jest aktywny przez 10 dni.

Umowa – oznacza umowę zawieraną drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest przeprowadzanie Testu i wygenerowanie Raportu informującego do studiowania jakich kierunków oferowanych przez uczelnie wyższe Usługobiorca posiada predyspozycje.


§ 3 Wymagania techniczne

Prawidłowe działanie Portalu i korzystanie z Usług jest możliwe, jeżeli Usługobiorca posiada:

 1. komputer z możliwością podłączenia do sieci internet,
 2. łącze internetowe, przy czym zalecane jest łącze szerokopasmowe,
 3. przeglądarkę internetową np. Interenet Explorer 7.0, Firefox 3, Opera 9 lub nowszą z uruchomioną obsługą Java Script,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Rejestracja

 1. Przeprowadzenie Testu jest możliwe po podaniu przez Usługobiorcę poprawnego i aktualnego adresu e-mail. Na podany adres e-mail zostanie wysłany Link potwierdzający z dostępem do Testu. Po kliknięciu w przesłany link potwierdzający Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług.

§ 5 Korzystanie z Usług

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę ze świadczonych przez Usługodawcę Usług rozpoczyna się zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może przerwać rozwiazywanie Testu i powrócić do niego w dogodnej dla siebie chwili, przy czym nie później niż 10 dni (dziesięć) liczonych od chwili otrzymania Linku potwierdzającego.
 3. Raport powstały w oparciu o wynik Testu ma na celu wskazać cechy jakie posiada Usługobiorca i dopasować do nich odpowiedni kierunek studiów. Rzetelność Raportu zależy od tego czy odpowiedzi na pytania zostały udzielone zgodnie z prawdą. Usługobiorca decydując się na podjęcie sugerowanego mu kierunku studiów powinien wziąć pod uwagę także inne czynniki, takie jak szanse na znalezienie pracy po jego ukończeniu, dostępność danego kierunku na wybranej uczelni, kwestie finansowe, zdrowotne, etc.

§ 6 Zobowiązania Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, albo naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Usługobiorca nie może podejmować działań, które mogłyby utrudnić bądź wstrzymać działanie Portalu.
 3. Usługodawca jak i Usługobiorca zobowiązani są przestrzegać ochrony praw autorskich zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 4 listopada 1994 r. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych należących do Usługodawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (DZ. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 4. Usługobiorca bez uprzedniej zgody Usługodawcy nie może rozpowszechniać, odsprzedawać, przekazywać, występować jako pośrednik lub dostawca bądź też w inny sposób udostępniać osobom trzecim żadnej części Testu.
 5. Usługobiorca bez zgody Usługodawcy nie może tworzyć elementów pochodnych, modyfikować, tłumaczyć, dekompilować lub łamać kodu źródłowego Portalu, ani żadnej jego części.
 6. Usługobiorca może wyrazić swoją opinię o Usługach wysyłając swój komentarz do Usługodawcy. Wysyłając go wyraża jednocześnie zgodę na jego publikację na Portalu, przy czym Usługodawca ma prawo wyboru, które komentarze opublikuje.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór kierunku studiów przez Usługobiorcę na podstawie Raportu. Przypisanie do każdego z zaproponowanych kierunków studiów zawodów, które po ich ukończeniu będzie mógł wykonywać Usługobiorca ma jedynie charakter orientacyjny, a ostateczna decyzja należy do Usługobiorcy.
 8. Usługodawca ma możliwość tworzenia anonimowych statystyk na podstawie Raportów oraz zamieszczania reklam uczelni wyższych.

§ 7 Płatności

Korzystanie z Portalu przez Usługobiorców jest bezpłatne.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może być zmieniona przez Usługodawcę. Zamiany będą publikowane na stronie Portalu w postaci ujednoliconego tekstu.
 2. Jeżeli Usługobiorca nie będzie akceptował mających wejść w życie zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Usług Portalu.
 3. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem www.TESTstudia.pl.